IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
Wat houdt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in?
De wet kent als doel het versterken van de positie van de opdrachtgever of eindgebruiker van een bouwwerk. Het bouwwerk moet hierbij niet alleen voldoen aan de wettelijk bepaalde bouwtechnische voorschriften. Er moet tevens aantoonbaar voldaan zijn aan privaatrechtelijk afgesproken kwaliteitseisen. Het zekerstellen dat de klant de kwaliteit krijgt waar hij recht op heeft en waarvoor hij betaalt is het uiteindelijk doel.

Om dit doel te bereiken voorziet de wet in:
Een wijziging in het stelsel van bouwtoezicht van publiek toezicht naar private kwaliteitsborging waarbij de bouw zelf onafhankelijk de geleverde kwaliteit aantoont.
Aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek die de positie van de opdrachtgever versterken.
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wijzigt het Burgerlijk Wetboek, de woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Tijdlijn Wkb

14 mei 2019
Eerste Kamer neemt het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.
Na 3 termijnen en twee brieven van e Minister, stemt een meerderheid van de Eerste Kamer voor het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
Geplande inwerkingtreding 1 januari 2021

31 december 2020
Einde implementatie periode
Als aanloop naar 2021 zal 10% van de vergunningen voor het bouwen reeds onder het systeem van Private Kwaliteitsborging verleend worden.
Er wordt concrete invulling gegeven aan bepaalde onderdelen van de Wet in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).
Er wordt een Toelatingsorganisatie opgericht, kwaliteitsborgingsinstrumenten kunnen worden toegelaten en kwaliteitsborgers kunnen worden gecertificeerd.

1 januari 2021
Geplande inwerkingtreding van de Wkb.
Inwerkingtreding van de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (waaronder de aansprakelijkheid) voor alle categorieën van bouwwerken.
Gefaseerde invoering van Private Kwaliteitsborging bij vergunningaanvragen voor bouwen, startend met bouwwerken in gevolgklasse 1 (eenvoudige bouwwerken).
Voorhout krijgt spooronderdoorgang.
Voorhout krijgt een spooronderdoorgang. De tunnel is onderdeel van een nieuwe randweg.

In het najaar van 2019 start de bouw van het nieuwe spoordek naast het spoor. In het eerste kwartaal van 2020 zijn  twee treinvrije periodes gepland. Dit zijn momenten waarop er geen treinen rijden en de aannemer veilig kan werken.

Het project Spooronderdoorgang Voorhout maakt deel uit van een Tunnelalliantie waarbij ProRail samenwerkt met vier aannemers. Door te werken met een standaard proces en vaste teams gaat de kwaliteit en prijszekerheid van het bouwproces omhoog. De spooronderdoorgang in Voorhout is het 15e contract van de TunnelAlliantie. IRI-BRI voert hier, samen met Arup de backoffice werkzaamheden uit.
IRI-BRI betrokken bij de spoor- en stationsvernieuwing Naarden-Bussum
Station Naarden-Bussum is prachtig en dat wil ProRail graag ook zo houden. Op 15 mei werd het startsein gegeven voor de restauratie en de verbetering van de stationsomgeving. Een eervol project van ProRail, NS en gemeente Gooise Meren waarvan IRI-BRI eveneens deel van mag uitmaken. Daarnaast investeert ProRail flink in het spoor bij Naarden-Bussum. Om deze reden is in augustus 23 dagen geen treinverkeer mogelijk. Bekijk het filmpje op YouTube wat er wordt gedaan. http://www.youtube.com/watch?v=3r9wVe_-BaU
Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking. 
De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bouwwerk en het versterken van de positie van de eindgebruiker. De invoering van de Wet kwaliteitsborging heeft onder andere tot gevolg dat aannemers per 1 januari 2021 moeten aantonen dat zij bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Zij worden geacht om op onafhankelijke wijze de geleverde bouwkwaliteit aan te tonen. 
De nieuwe wet houdt ook een verzwaring van de aansprakelijkheid en meldingsplicht van de aannemer in. Tenzij gebreken niet aan de aannemer toerekenbaar zijn, blijft de aannemer ook na oplevering aansprakelijk. Ook dient de aannemer de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor fouten in het ontwerp. IRI-BRI borgt sinds 2006 de kwaliteit van haar opdrachtgevers. Wij begeleiden u het gehele project, van ontwerp tot oplevering. 

Wilt u weten hoe wij u met de invoering van deze WKB kunnen ondersteunen, neem gerust contact op!
Project CASABAM
CASABAM = Castricum, Almere Buiten en Almere Muziekwijk.

In opdracht van ProRail zal K. Dekker Bouw en Infra deze combinatie projecten uitvoeren.
IRI-BRI heeft de opdracht ontvangen de TIS werkzaamheden uit te voeren zowel op ontwerp als uitvoering.
Het combinatieproject bestaat uit onderstaande onderdelen:
Castricum: vernieuwen stijgpunten van de stationsentree’s inclusief plaatsen van liftschachten en luifels, realiseren commerciële ruimte, realiseren liftschacht op middenperron, upgrade stationstunnel en het vervangen van de stationsoutillage. Almere Buiten: het realiseren van liftschachten  
Almere Muziekwijk: het realiseren van een hellingbaan. 
Vacature: Controleur Constructieve Veiligheid
Ben jij geïnteresseerd in het verbeteren van de technische kwaliteit van bouwwerken door het uitvoeren van onafhankelijke inhoudelijke beoordelingen en ben jij in staat om deze interesse om te zetten in inspiratie voor externen? 

Dan ben jij degene die IRI-BRI zoekt!
Dé entree van Amsterdam
Amsterdam krijgt een nieuwe entree. Prettig, veilig en goed bereikbaar voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Met meer water, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder auto’s. Vanaf 2018 starten de werkzaamheden aan de centrumkant van Amsterdam Centraal. Het gebied wordt vernieuwd van stationsgebouw tot Damrak en van Schreierstoren tot de Droogbak. Dé Entree sluit aan op de Rode Loper en samen vormen zij straks dé entree van Amsterdam. Als alles volgens plan verloopt, gaat het werk zo’n vijf jaar duren. Trots dat Infrastructural Risk Inspections IRI, als onafhankelijke Technische Inspectie Service (TIS), aan dit project mag meewerken.