IRI-BRI is SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
SKG-IKOB erkend en ISO 9001 gecertificeerd
InterGarant Groep neemt kwaliteitsborger IRI-BRI (Infrastructual Risk- Inspections) over
’t Harde 12 juli 2022 – De InterGarant Groep neemt IRI-BRI over. Met de overname van deze partij zet de InterGarant Groep een belangrijke stap in de markt van technische kwaliteitsborging binnen Nederland. Onder de InterGarant Groep opereert een aantal toonaangevende bedrijven waaronder InterConcept, PlanGarant en nu ook IRI-BRI.

InterConcept is een belangrijke speler binnen het bestuurlijk domein en de Omgevingswet. Het bedrijf ondersteunt haar klanten bij vergunningverlening, ruimtelijke procedures, bouw- en milieutoezicht en handhaving. De klantengroep bestaat hoofdzakelijk uit gemeenten, uitvoeringsdiensten en provincies.

PlanGarant heeft stabiel naam gemaakt op het gebied van technische controle van de bebouwde omgeving. Dit specifieke onderdeel van de InterGarant Groep is al jaren koploper in de ontwikkeling binnen de Wet Kwaliteitsborging, die naar verwachting 1 januari 2023 van kracht wordt. Als onafhankelijk kwaliteitsborger controleert PlanGarant de bouwkwaliteit voor ontwikkelaars, beleggers, corporaties en aannemers.

IRI-BRI is een sterke partner die de technische kwaliteit borgt met de TIS systematiek binnen het domein van infrastructurele en civiele werken. IRI-BRI bedient nu ongeveer 10 jaar naar volle tevredenheid haar verschillende opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, Heijmans en verschillende gemeenten en provincies. 

De InterGarant Groep vergroot met de overname van IRI-BRI haar bereik in de markt van omgevingsrecht en kwaliteitsborging, en is hiermee een stabiele en betrouwbare partner binnen alle scopes, van ontwerp tot oplevering.

Er zijn twee belangrijke redenen voor de overname. Ten eerste bundelt de InterGarant Groep hiermee alle krachten van de expertise gebieden die huizen binnen de verschillende bedrijven uit de groep. De uitbreiding stelt de InterGarant Groep nog verder in staat om in de volle breedte en diepte van de markt te opereren en te ondersteunen.Daarnaast ontstaat er binnen de groep zo een uitgebreider, passend ontwikkelklimaat voor de medewerkers van de verschillende onderdelen. Medewerkers en toekomstige medewerkers krijgen zo binnen de InterGarant Groep de gelegenheid om hun loopbaan ontwikkeling een brede invulling te geven. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt vindt de InterGarantgroep het van groot belang dat hier intensief aandacht voor is en blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de InterGarant Groep, bereikbaar via 088-8200940, info@intergarantgroep.nl of via www.intergarantgroep.nl
Wat houdt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in?
De wet kent als doel het versterken van de positie van de opdrachtgever of eindgebruiker van een bouwwerk. Het bouwwerk moet hierbij niet alleen voldoen aan de wettelijk bepaalde bouwtechnische voorschriften. Er moet tevens aantoonbaar voldaan zijn aan privaatrechtelijk afgesproken kwaliteitseisen. Het zekerstellen dat de klant de kwaliteit krijgt waar hij recht op heeft en waarvoor hij betaalt is het uiteindelijk doel.

Om dit doel te bereiken voorziet de wet in:
Een wijziging in het stelsel van bouwtoezicht van publiek toezicht naar private kwaliteitsborging waarbij de bouw zelf onafhankelijk de geleverde kwaliteit aantoont.
Aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek die de positie van de opdrachtgever versterken.
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wijzigt het Burgerlijk Wetboek, de woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Tijdlijn Wkb

14 mei 2019
Eerste Kamer neemt het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.
Na 3 termijnen en twee brieven van e Minister, stemt een meerderheid van de Eerste Kamer voor het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
Geplande inwerkingtreding 1 januari 2021

31 december 2020
Einde implementatie periode
Als aanloop naar 2021 zal 10% van de vergunningen voor het bouwen reeds onder het systeem van Private Kwaliteitsborging verleend worden.
Er wordt concrete invulling gegeven aan bepaalde onderdelen van de Wet in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).
Er wordt een Toelatingsorganisatie opgericht, kwaliteitsborgingsinstrumenten kunnen worden toegelaten en kwaliteitsborgers kunnen worden gecertificeerd.

1 januari 2023
Met een aangenomen motie wil de senaat duidelijk maken dat het de bedoeling is dat de Omgevingswet en Wkb op 1 januari ingaat. Op 1 januari 2023 treden de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek in (waaronder de aansprakelijkheid) voor alle categorieën van bouwwerken en starten we met externe kwaliteitsborging in gevolgklasse 1.
Voorhout krijgt spooronderdoorgang.
Voorhout krijgt een spooronderdoorgang. De tunnel is onderdeel van een nieuwe randweg.

In het najaar van 2019 start de bouw van het nieuwe spoordek naast het spoor. In het eerste kwartaal van 2020 zijn  twee treinvrije periodes gepland. Dit zijn momenten waarop er geen treinen rijden en de aannemer veilig kan werken.

Het project Spooronderdoorgang Voorhout maakt deel uit van een Tunnelalliantie waarbij ProRail samenwerkt met vier aannemers. Door te werken met een standaard proces en vaste teams gaat de kwaliteit en prijszekerheid van het bouwproces omhoog. De spooronderdoorgang in Voorhout is het 15e contract van de TunnelAlliantie. IRI-BRI voert hier, samen met Arup de backoffice werkzaamheden uit.
IRI-BRI betrokken bij de spoor- en stationsvernieuwing Naarden-Bussum
Station Naarden-Bussum is prachtig en dat wil ProRail graag ook zo houden. Op 15 mei werd het startsein gegeven voor de restauratie en de verbetering van de stationsomgeving. Een eervol project van ProRail, NS en gemeente Gooise Meren waarvan IRI-BRI eveneens deel van mag uitmaken. Daarnaast investeert ProRail flink in het spoor bij Naarden-Bussum. Om deze reden is in augustus 23 dagen geen treinverkeer mogelijk. Bekijk het filmpje op YouTube wat er wordt gedaan. http://www.youtube.com/watch?v=3r9wVe_-BaU
Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)
Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking. 
De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bouwwerk en het versterken van de positie van de eindgebruiker. De invoering van de Wet kwaliteitsborging heeft onder andere tot gevolg dat aannemers per 1 januari 2021 moeten aantonen dat zij bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Zij worden geacht om op onafhankelijke wijze de geleverde bouwkwaliteit aan te tonen. 
De nieuwe wet houdt ook een verzwaring van de aansprakelijkheid en meldingsplicht van de aannemer in. Tenzij gebreken niet aan de aannemer toerekenbaar zijn, blijft de aannemer ook na oplevering aansprakelijk. Ook dient de aannemer de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor fouten in het ontwerp. IRI-BRI borgt sinds 2006 de kwaliteit van haar opdrachtgevers. Wij begeleiden u het gehele project, van ontwerp tot oplevering. 

Wilt u weten hoe wij u met de invoering van deze WKB kunnen ondersteunen, neem gerust contact op!
Project CASABAM
CASABAM = Castricum, Almere Buiten en Almere Muziekwijk.

In opdracht van ProRail zal K. Dekker Bouw en Infra deze combinatie projecten uitvoeren.
IRI-BRI heeft de opdracht ontvangen de TIS werkzaamheden uit te voeren zowel op ontwerp als uitvoering.
Het combinatieproject bestaat uit onderstaande onderdelen:
Castricum: vernieuwen stijgpunten van de stationsentree’s inclusief plaatsen van liftschachten en luifels, realiseren commerciële ruimte, realiseren liftschacht op middenperron, upgrade stationstunnel en het vervangen van de stationsoutillage. Almere Buiten: het realiseren van liftschachten  
Almere Muziekwijk: het realiseren van een hellingbaan.